Pravo na status roditelja njegovatelja ili status njegovatelja

Naknada za roditelja njegovatelja ili njegovatelja iznosi 530,89 EUR (4000 kuna) mjesečno, a pravo na naknadu ima i za vrijeme korištenja odmora koji može trajati do četiri tjedna tijekom godine

Pravo na status roditelja njegovatelja ili njegovatelja priznaje se za njegu djeteta s teškoćama u razvoju ili osobe s invaliditetom koja je:
 • potpuno ovisna o pomoći i njezi druge osobe jer joj je zbog održavanja života potrebno pružanje specifične njege izvođenjem medicinsko-tehničkih zahvata za koju je prema preporuci liječnika roditelj ili njegovatelj osposobljen
 • u potpunosti nepokretna i uz pomoć ortopedskih pomagala ili
 • koja ima više vrsta oštećenja četvrtog stupnja (tjelesnih, mentalnih, intelektualnih ili osjetilnih) zbog kojih je potpuno ovisna o pomoći i njezi druge osobe pri zadovoljavanju osnovnih životnih potreba.
Pravo na status roditelja njegovatelja priznaje se roditelju djeteta s teškoćama u razvoju ili osobe s invaliditetom koji ispunjava uvjete propisane ovim Zakonom.
Ako u obitelji ima dvoje djece ili više djece s teškoćama u razvoju ili osoba s invaliditetom  pravo se može priznati i  jednom i drugom roditelju.
Ako dijete s teškoćama u razvoju nema roditelja, ako roditelji ne žive s njim ili zbog psihofizičkog stanja nisu u mogućnosti pružiti mu potrebnu njegu pravo na status njegovatelja može se priznati bračnom ili izvanbračnom drugu roditelja djeteta s teškoćama u razvoju, životnom ili neformalnom životnom partneru roditelja djeteta s teškoćama u razvoju, srodniku u ravnoj lozi i srodniku u pobočnoj lozi do zaključno drugog stupnja koji ispunjavaju uvjete propisane ovim Zakonom, kao i u slučaju ako u jednoroditeljskoj obitelji ima dvoje ili više djece s teškoćama u razvoju ili osoba s invaliditetom.
Pravo na status njegovatelja priznaje se osobi po izboru osobe s invaliditetom uz njezinu suglasnost, odnosno suglasnost njegovog zakonskog zastupnika, koja živi u zajedničkom kućanstvu s osobom s invaliditetom.
 
Uvjeti za priznavanje prava na status roditelja njegovatelja ili njegovatelja:
 • da je roditelj ili član kućanstva punoljetan
 • da ima poslovnu sposobnost
 • nije lišen roditeljske skrbi
 • ima psihofizičke sposobnosti za pružanje potrebne njege i pomoći i koji pruža njegu
 • živi u kućanstvu s djetetom s teškoćama u razvoju ili osobom s invaliditetom koji ispunjavaju gore navedene uvjete i ima prebivalište na istoj adresi
 • koji je osposobljen za pružanje specifične njege izvođenjem medicinsko-tehničkih zahvata za njegu djeteta s teškoćama u razvoju ili osobe s invaliditetom koji ispunjavaju gore navedene uvjete i koji pruža njegu.
 
Pravo se ne priznaje:
 • ako je djetetu s teškoćama u razvoju ili osobi s invaliditetom priznato pravo na uslugu smještaja ili organiziranog stanovanja ili je osiguran smještaj prema drugim propisima osim u slučaju osiguranja smještaja žrtve obiteljskog nasilja
 • ako je dijete s teškoćama u razvoju ili osoba s invaliditetom korisnik usluge cjelodnevnog boravka na temelju Zakona o socijalnoj skrbi
 • ako roditelji koriste rodiljni, roditeljski ili posvojiteljski dopust za isto dijete
 • roditelju ili drugoj osobi kojoj je izrečena mjera za zaštitu prava i dobrobiti djeteta prema zakonu kojim se uređuju obiteljski odnosi
 • roditelju ili drugoj osobi ako postoji zapreka iz članka 261. stavka 1. Zakona o socijalnoj skrbi
 • ako osoba za koju se traži pravo ima sklopljen ugovor o doživotnom ili dosmrtnom uzdržavanju ili nije pokrenut postupak za raskid, utvrđenje ništetnosti ili poništaj ugovora.   
 
Priznavanje prava u slučajevima kada dijete s teškoćama u razvoju, odnosno osoba s invaliditetom boravi u predškolskoj, obrazovnoj ili zdravstvenoj ustanovi, domu socijalne skrbi, centru za pružanje usluga u zajednici ili kod drugog pružatelja usluge:
 • Pravo na status roditelja njegovatelja ili njegovatelja ne priznaje se ukoliko je dijete s teškoćama u razvoju ili osoba s invaliditetom korisnik usluge cjelodnevnog boravka na temelju Zakona o socijalnoj skrbi.

Iznos naknade

Naknada za roditelja njegovatelja ili njegovatelja iznosi 530,89 EUR (4.000 kuna) mjesečno (800 % osnovice) ili 597,25 EUR (4.500 kuna) mjesečno (900 % osnovice) ako se dijete s teškoćama u razvoju ili osoba s invaliditetom zbog zdravstvenog stanja ne može uključiti u programe i usluge u zajednici ili 796,34 EUR (6.000 kuna) mjesečno (1200 % osnovice) za roditelja koji samostalno njeguje dvoje ili više djece s teškoćama u razvoju ili osobe s invaliditetom te on ima prava iz mirovinskog osiguranja, obveznog zdravstvenog osiguranja i prava za vrijeme nezaposlenosti, kao zaposlena osoba prema posebnim propisima.

Obračun i isplatu naknade, uspostavu prijavno-odjavnih podataka za obvezna osiguranja te uplatu doprinosa za obvezna osiguranja obavlja Ministarstvo putem centra za socijalnu skrb, a od 1. siječnja 2023. godine putem Hrvatskog zavoda za socijalni rad, sredstva za te namjene osiguravaju se u državnom proračunu.

Roditelj njegovatelj ili njegovatelj ima pravo na naknadu tijekom korištenja odmora roditelja njegovatelja ili njegovatelj u trajanju od četiri tjedna tijekom godine, kao i za vrijeme privremene nesposobnosti za pružanje njege koja traje do dva mjeseca, a koje se utvrđuje odgovarajućom primjenom propisa iz obveznog zdravstvenog osiguranja kojima je utvrđena privremena nesposobnost za rad, djetetu s teškoćama u razvoju ili osobi s invaliditetom može se priznati pravo na uslugu smještaja.

Pravo na odmor

Roditelj njegovatelj ili njegovatelj može tijekom godine koristiti odmor u trajanju od četiri tjedna.
Tijekom korištenja odmora roditelj njegovatelj ili njegovatelj ima pravo na naknadu.

Ostvarivanje prava

Postupak za priznavanje prava na  status roditelja njegovatelja ili njegovatelja pokreće se na zahtjev stranke pri nadležnom centru za socijalnu skrb do 31. prosinca 2022. godine, a od 1. siječnja 2023. godine pri Hrvatskom zavodu za socijalni rad. Osobu se upućuje na vještačenje u Zavod za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom. Pravo se ostvaruje temeljem nadležnog rješenja centra za socijalnu skrb, a od 1. siječnja 2023. godine Hrvatskog zavoda za socijalni rad. Pravo se priznaje danom izvršnosti rješenja.

Adrese i telefonske brojeve centara za socijalnu skrb možete pronaći na mrežnim stranicama Ministarstva rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike

Prestanak prava

Pravo prestaje:

 • na zahtjev roditelja njegovatelja ili njegovatelja
 • ako se promijene okolnosti vezane uz zdravstveno stanje djeteta s teškoćama u razvoju ili osobe s invaliditetom, ako se mijenja njegovatelj po izboru osobi s invaliditetom ili ako se promijene okolnosti vezane uz roditelja njegovatelja ili njegovatelja
 • ako roditelj njegovatelj ili njegovatelj zbog neopravdanih razloga ne obavlja poslove njegovatelja
 • ako se roditelj njegovatelj ili njegovatelj nalazi u istražnom zatvoru ili na izdržavanju kazne zatvora
 • ako roditelj njegovatelj ili njegovatelj zasnuje radni odnos, obavlja obrtničku, samostalnu ili neku drugu profesionalnu djelatnost
 • kada roditelj njegovatelj ili njegovatelj navrši 65 godina života, osim ako i nadalje ispunjava zakonske uvjete
 • istekom roka od dva mjeseca u slučaju privremene nesposobnosti za pružanje njege roditelja njegovatelja ili njegovatelja
 • smrću djeteta s teškoćama u razvoju ili osobe s invaliditetom, roditelja njegovatelj ili njegovatelja
 • ako osoba s invaliditetom sklopi ugovor o doživotnom ili dosmrtnom uzdržavanju
 • ako je nastupio neki od razloga naveden u Zakonu o socijalnoj skrbi.