Pravo na status roditelja njegovatelja ili status njegovatelja

Naknada za roditelja njegovatelja ili njegovatelja iznosi 663,61 EUR, 796,34 EUR ili 995,42 EUR mjesečno

Pravo na status roditelja njegovatelja ili njegovatelja priznaje se za njegu djeteta s teškoćama u razvoju ili osobe s invaliditetom koja je:
 • potpuno ovisna o pomoći i njezi druge osobe jer joj je zbog održavanja života potrebno pružanje specifične njege izvođenjem medicinsko-tehničkih zahvata za koju je prema preporuci liječnika roditelj ili njegovatelj osposobljen
 • u potpunosti nepokretna i uz pomoć ortopedskih pomagala
 • ima poremećaj autističnog spektra četvrtog stupnja ili
 • koja ima više vrsta oštećenja četvrtog stupnja (tjelesnih, mentalnih, intelektualnih ili osjetilnih) zbog kojih je potpuno ovisna o pomoći i njezi druge osobe pri zadovoljavanju osnovnih životnih potreba.
Pravo na status roditelja njegovatelja priznaje se roditelju djeteta s teškoćama u razvoju ili osobe s invaliditetom koji ispunjava uvjete propisane ovim Zakonom.
Ako u obitelji ima dvoje djece ili više djece s teškoćama u razvoju ili osoba s invaliditetom  pravo se može priznati i  jednom i drugom roditelju.
Ako dijete s teškoćama u razvoju nema roditelja, ako roditelji ne žive s njim ili zbog psihofizičkog stanja nisu u mogućnosti pružiti mu potrebnu njegu pravo na status njegovatelja može se priznati bračnom ili izvanbračnom drugu roditelja djeteta s teškoćama u razvoju, životnom ili neformalnom životnom partneru roditelja djeteta s teškoćama u razvoju, srodniku u ravnoj lozi i srodniku u pobočnoj lozi do zaključno drugog stupnja koji ispunjavaju uvjete propisane ovim Zakonom, kao i u slučaju ako u jednoroditeljskoj obitelji ima dvoje ili više djece s teškoćama u razvoju ili osoba s invaliditetom.
Pravo na status njegovatelja priznaje se osobi po izboru osobe s invaliditetom uz njezinu suglasnost, odnosno suglasnost njezinog zakonskog zastupnika, koja živi u zajedničkom kućanstvu s osobom s invaliditetom.
 
Uvjeti za priznavanje prava na status roditelja njegovatelja ili njegovatelja:
 • da je roditelj ili član kućanstva punoljetan
 • da ima poslovnu sposobnost
 • nije lišen roditeljske skrbi
 • ima psihofizičke sposobnosti za pružanje potrebne njege i pomoći i koji pruža njegu
 • živi u kućanstvu s djetetom s teškoćama u razvoju ili osobom s invaliditetom koji ispunjavaju gore navedene uvjete i ima prebivalište na istoj adresi
 • koji je osposobljen za pružanje specifične njege izvođenjem medicinsko-tehničkih zahvata za njegu djeteta s teškoćama u razvoju ili osobe s invaliditetom koji ispunjavaju gore navedene uvjete i koji pruža njegu.
Pravo se ne priznaje:
 • ako je djetetu s teškoćama u razvoju ili osobi s invaliditetom priznato pravo na uslugu smještaja ili organiziranog stanovanja ili je osiguran smještaj prema drugim propisima osim u slučaju osiguranja smještaja žrtve obiteljskog nasilja
 • ako je dijete s teškoćama u razvoju ili osoba s invaliditetom korisnik usluge cjelodnevnog boravka na temelju Zakona o socijalnoj skrbi
 • ako roditelji koriste rodiljni, roditeljski ili posvojiteljski dopust za isto dijete
 • ako je roditelj ili druga osoba lišena prava na roditeljsku skrb
 • roditelju ili drugoj osobi ako postoji zapreka iz članka 261. stavka 1. Zakona o socijalnoj skrbi
 • ako osoba za koju se traži pravo ima sklopljen ugovor o doživotnom ili dosmrtnom uzdržavanju ili nije pokrenut postupak za raskid, utvrđenje ništetnosti ili poništaj ugovora.   

Iznos naknade

Naknada za roditelja njegovatelja ili njegovatelja iznosi 663,61 EUR mjesečno (1000 % osnovice) ili 796,34 EUR mjesečno (1200 % osnovice) ako se dijete s teškoćama u razvoju ili osoba s invaliditetom zbog zdravstvenog stanja ne može uključiti u programe i usluge u zajednici ili 995,42 EUR mjesečno (1500 % osnovice) za roditelja koji samostalno njeguje dvoje ili više djece s teškoćama u razvoju ili osobe s invaliditetom te on ima prava iz mirovinskog osiguranja, obveznog zdravstvenog osiguranja i prava za vrijeme nezaposlenosti, kao zaposlena osoba prema posebnim propisima.

Obračun i isplatu naknade, uspostavu prijavno-odjavnih podataka za obvezna osiguranja te uplatu doprinosa za obvezna osiguranja obavlja se putem Hrvatskog zavoda za socijalni rad, sredstva za te namjene osiguravaju se u državnom proračunu.

Roditelj njegovatelj ili njegovatelj ima pravo na naknadu tijekom korištenja odmora u trajanju od četiri tjedna tijekom godine, kao i za vrijeme privremene nesposobnosti za pružanje njege koja traje do dva mjeseca, a koje se utvrđuje odgovarajućom primjenom propisa iz obveznog zdravstvenog osiguranja kojima je utvrđena privremena nesposobnost za rad. Za vrijeme korištenja odmora ili privremene nesposobnosti za pružanje njege roditelja njegovatelja ili njegovatelja, djetetu s teškoćama u razvoju ili osobi s invaliditetom može se priznati pravo na uslugu smještaja.

Pravo na obavljanje poslova

Za vrijeme trajanja prava na status roditelja njegovatelja ili njegovatelja korisnik može ostvariti primitke po osnovi drugog dohotka prema propisima o porezu na dohodak na koji se plaća doprinos za mirovinsko osiguranje i obvezno zdravstveno osiguranje prema propisima o doprinosima za obvezna osiguranja ako obavljanje posla na temelju kojega se stječe drugi dohodak nije u suprotnosti sa svrhom priznatoga statusa roditelja njegovatelja ili njegovatelja.

Pravo na odmor

Roditelj njegovatelj ili njegovatelj može tijekom godine koristiti odmor u trajanju od četiri tjedna.
Tijekom korištenja odmora roditelj njegovatelj ili njegovatelj ima pravo na naknadu.

Ostvarivanje prava

Postupak za priznavanje prava na status roditelja njegovatelja ili njegovatelja pokreće se na zahtjev korisnika pri područnom uredu Hrvatskog zavoda za socijalni rad, nadležnom prema prebivalištu korisnika. Osobu se upućuje na vještačenje u Zavod za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom. Pravo se ostvaruje temeljem rješenja nadležnog područnog ureda. Pravo se priznaje danom podnošenja zahtjeva.

Adrese i telefonske brojeve područnih ureda možete pronaći na mrežnim stranicama Hrvatskog zavoda za socijalni rad.

Prestanak prava

Pravo prestaje:

 • na zahtjev roditelja njegovatelja ili njegovatelja
 • ako se promijene okolnosti temeljem kojih je priznato pravo
 • ako roditelj njegovatelj ili njegovatelj zbog neopravdanih razloga ne obavlja poslove njegovatelja u skladu s Zakonom o socijalnoj skrbi
 • ako se roditelj njegovatelj ili njegovatelj nalazi u istražnom zatvoru ili na izdržavanju kazne zatvora
 • ako roditelj njegovatelj ili njegovatelj zasnuje radni odnos, obavlja obrtničku, samostalnu ili neku drugu profesionalnu djelatnost
 • kada roditelj njegovatelj ili njegovatelj navrši 65 godina života, osim ako i nadalje ispunjava zakonske uvjete
 • istekom roka od dva mjeseca u slučaju privremene nesposobnosti za pružanje njege roditelja njegovatelja ili njegovatelja
 • najduže deset mjeseci od dana smrti djeteta s teškoćama u razvoju o kojem se brinuo roditelj njegovatelj ili njegovatelj odnosno dana smrti osobe s invaliditetom o kojoj se brinuo roditelj njegovatelj
 • smrću osobe s invaliditetom o kojoj se brinuo njegovatelj, smrću roditelja njegovatelja ili njegovatelja
 • ako osoba za koju je priznato pravo sklopi ugovor o doživotnom ili dosmrtnom uzdržavanju ili
 • ako je nastupio neki od razloga navedenih u članku 64. stavku 4. Zakona o socijalnoj skrbi.