Postupak izdavanja dopuštenja za obavljanje poslova zaštite i očuvanja kulturnih dobara

Dopuštenje za obavljanje poslova zaštite i očuvanja kulturnih dobara izdaje se temeljem Zakona o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara i Pravilnika o uvjetima za dobivanje dopuštenja za obavljanje poslova na zaštiti i očuvanju kulturnih dobara 

Za koje poslove se izdaje dopuštenje

Pravilnikom o uvjetima za dobivanje dopuštenja za obavljanje poslova na zaštiti i očuvanju kulturnih dobara čl. 2. navodi se popis poslova na zaštiti i očuvanju kulturnih dobara koji se obavljaju na temelju dopuštenja:
 1. konzervatorsko-restauratorska istraživanja invazivnim metodama s izradom elaborata istraživanja
 2. izrada prijedloga konzervatorsko-restauratorskih postupaka na pokretnom kulturnom dobru
 3. izvođenje radova preventivne konzervacije na kulturnom dobru prema užoj specijalnosti
 4. izvođenje konzervatorsko-restauratorskih radova na kulturnom dobru prema užoj specijalnosti
 5. izrada konzervatorskih elaborata za nepokretno kulturno dobro
 6. izrada arhitektonskog snimka postojećeg stanja nepokretnog kulturnog dobra
 7. izrada idejnog, glavnog i izvedbenog projekta za radove na nepokretnom kulturnom dobru
 8. poslovi projektiranja sustava tehničke zaštite na kulturnom dobru.

Kome se izdaje dopuštenje

Dopuštenje se izdaje fizičkoj osobi za koju se utvrđuje stručna osposobljenost, ako ona već nije utvrđena na drugi način (stručno zvanje restauratora). Stoga dopuštenje ne trebaju ishoditi fizičke osobe koje imaju stručno zvanje za obavljanje restauratorsko-konzervatorskih poslova određene uže specijalnosti stečeno prema članku 101. Zakona o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara  ili zakonu kojim se uređuje muzejska djelatnost.
Dopuštenje se izdaje bez vremenskog ograničenja.

Pravnim osobama se ne izdaje dopuštenje, s obzirom da je na snazi zakonska predmnijeva da pravne osobe imaju dopuštenje ako osiguraju rad fizičke osobe za koju je utvrđena stručna osposobljenost tj. one koja ima dopuštenje ili odgovarajuće stručno zvanje. Ova pravna predmnijeva  primjenjuje se i na obrtnika koji osigura rad fizičke osobe za koju je utvrđena stručna osposobljenost kako je prethodno navedeno, za slučaj kada obrtnik kao fizička osoba nema za te poslove dopuštenje u smislu Zakona o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara i Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara (Narodne novine br. 90/18).

Izvođači građevinskih radova (izvođenje građevinskih radova na nepokretnom kulturnom dobru) više ne trebaju ishoditi dopuštenje prema ovom Zakonu i Pravilniku. 
 
 

Koje su pravne posljedice za već izdana dopuštenja

1. Fizičke osobe
Dopuštenja izdana fizičkim osobama na određeno vrijeme sukladno Pravilniku o uvjetima za fizičke i pravne osobe radi dobivanja dopuštenja za obavljanje poslova na zaštiti i očuvanju kulturnih dobara (»Narodne novine«, broj 74/03 i 44/10) za poslove koji su propisani člankom 2.  novog Pravilnika ostaju na snazi.
Dopuštenja izdana fizičkim osobama sukladno Pravilniku o uvjetima za fizičke i pravne osobe radi dobivanja dopuštenja za obavljanje poslova na zaštiti i očuvanju kulturnih dobara (»Narodne novine«, broj 74/03 i 44/10)  za poslove koji nisu predviđeni člankom 2. novog Pravilnika brisat će se iz Upisnika po isteku vremena na koje su ta dopuštenja izdana.
Za fizičke osobe kojima je stručna osposobljenost za obavljanje određenih poslova utvrđena dopuštenjem izdanom temeljem Pravilniku o uvjetima za fizičke i pravne osobe radi dobivanja dopuštenja za obavljanje poslova na zaštiti i očuvanju kulturnih dobara (»Narodne novine«, broj 74/03 i 44/10) koje dopuštenje je prestalo važiti, neće se ponovno utvrđivati stručna osposobljenost u slučaju podnošenja zahtjeva za izdavanje dopuštenja, osim ako su se stekli uvjeti za oduzimanje dopuštenja iz članka 14. stavka 1. novog Pravilnika.
2. Pravne osobe
Dopuštenja izdana pravnim osobama sukladno Pravilniku o uvjetima za fizičke i pravne osobe radi dobivanja dopuštenja za obavljanje poslova na zaštiti i očuvanju kulturnih dobara (»Narodne novine«, broj 74/03 i 44/10) ostaju na snazi do isteka roka na koji su donesena.

 

Postupak podnošenja zahtjeva

Zahtjev za izdavanje dopuštenja podnosi se na obrascu (prilog I) i (prilog II) i dostavlja se Ministarstvu u elektroničkom obliku s prilozima na e-mail pisarnica@min-kulture.hr.

 
Ispunjenim i potpisanim obrascima prilaže se detaljan popis svih obavljenih poslova za koje se dopuštenje traži i to u zasebnim referentnim listama za svaku vrstu poslova, sukladno članku 2. stavku 1. Pravilnika. Osim popisa, priložiti se mogu i skenovi naslovnica projekata, elaborata i druge dokumentacije (u pdf formatu) iz koje je razvidno sudjelovanje podnositelja zahtjeva u poslovima zaštite i očuvanja kulturnih dobara.

Osobe koje podnose zahtjev za konzervatorsko-restauratorske poslove uz svu propisanu dokumentaciju dužne su priložiti najmanje tri elaborata radova za svaku užu specijalnost za koju podnose zahjev, za radove koje su obavljali nakon završetka studija, u periodu od dvije godine i pod nadzorom nadležnog konzervatorskog odjela ili Hrvatskog restauratorskog zavoda.

Rješenje kojim se dopušta obavljanje poslova na zaštiti i očuvanju kulturnih dobara može se na zahtjev dobiti e-poštom, a u redovnom će postupku biti otpemljeno i preporučeno poštom.

Dodatne informacije za poslove na nepokretnim kulturnim dobrima mogu se dobiti na e-mail: silvija.niksic@min-kulture.hr, a za restauratorsko – konzervatorske poslove na e-mail: branka.pintaric@min-kulture.hr.