Portal e-Građani – dostupno 100 usluga

Na portalu e-Građani od danas je dostupna 100. usluga, namijenjena građanima i poduzetnicima, "Jedinstvena informacijska točka - Sustav katastra infrastrukture"

Portal e-Građani na jednom mjestu pruža informacije i elektroničke usluge građanima i poduzetnicima te omogućuje brzu i jednostavnu komunikaciju s javnom upravom.

Građani i poduzetnici mogu pristupati javnim elektroničkim uslugama koje pružaju tijela javnog sektora:
  • u svoje ime
  • u ime svoje djece ili osoba za koje su skrbnici
  • kao i u ime svog poslovnog subjekta.
Od ukupno 100 usluga koliko ih je od danas dostupno na portalu e-Građani najčešće korištene usluge su:
Usluge su korištene gotovo 81 milijun puta, a samo u 2021. godini više od 33,5 milijuna puta.Novom, 100. uslugom, čiji je pružatelj Državna geodetska uprava, omogućeno je:
  • predavanje geodetskog elaborata infrastrukture u nadležni katastarski ured na pregled i potvrđivanje elektroničkim putem
  • pretraživanje, zaprimanje i distribucija obavijesti o tekućim ili planiranim građevinskim radovima
  • i eksport obavijesti vlasnicima/upraviteljima infrastrukture za objavu na njihovim mrežnim stranicama.