Pedagoške mjere u osnovnoj školi

Učeniku koji se neprihvatljivo ponaša može biti izrečena pedagoška mjera opomene, ukora, strogog ukora ili preseljenja u drugu školu

Izricanje pedagoških mjera temelji se na principima postupnosti, proporcionalnosti, pravednosti i pravodobnosti. Pedagoške mjere izriču se zbog povrede dužnosti, neispunjavanja obveza, nasilničkog ponašanja i drugih neprimjerenih ponašanja. Pedagoške mjere izriču se prema težini neprihvatljivog ponašanja.
 
Učenik koji se ističe svojim radom i zalaganjem može biti pohvaljen ili nagrađen. Način pohvaljivanja i nagrađivanja uređen je statutom škole.
 
Učeniku koji se neprihvatljivo ponaša može biti izrečena pedagoška mjera u skladu s odredbama Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, Pravilnika o kriterijima za izricanje pedagoških mjera i statuta škole.
 
Svrha izricanja pedagoške mjere u slučaju neprihvatljivog ponašanja je da se njezinim izricanjem utječe na promjenu ponašanja učenika kojem je mjera izrečena te da bude poticaj na odgovorno i primjereno ponašanje drugim učenicima.
 
Pedagoške mjere trebaju potaknuti učenike na preuzimanje odgovornosti i usvajanje pozitivnog odnosa prema školskim obvezama i okruženju.

Vrste pedagoških mjera

Kao roditelj morate biti informirani o neprihvatljivom ponašanju, načinu prikupljanja informacija i prikupljenim informacijama koje su važne za donošenje odluke o izricanju pedagoške mjere. Stoga će vas, u slučaju da vaše dijete počini neprihvatljivo ponašanje i/ili neopravdano izostaje, pozvati u školu. U slučaju da se ne odazovete ni pisanom pozivu, pedagoška mjera može se izreći i bez razgovora s vama.
 
Ovisno o tome što je vaše dijete učinilo, može mu biti izrečena pedagoška mjera opomene, ukora, strogog ukora ili preseljenja u drugu školu.
 
Opomena se učenicima izriče zbog lakših neprihvatljivih ponašanja ili zbog 0,5 posto neopravdanih sati od ukupnog broja sati.
Opomenu izriče razrednik u roku od 15 dana od dana saznanja za neprihvatljivo ponašanje.
 
Ukor se učenicima izriče zbog težih neprihvatljivih ponašanja ili zbog jedan posto neopravdanih sati.
Ukor izriče razredno vijeće u roku od 30 dana od dana saznanja za neprihvatljivo ponašanje.

Strogi ukor se izriče zbog teških neprihvatljivih ponašanja ili zbog 1,5 posto neopravdanih sati od ukupnog broja sati.
Strogi ukor izriče učiteljsko vijeće u roku od 30 dana od dana saznanja za neprihvatljivo ponašanje.

Preseljenje u drugu školu se izriče zbog osobito teških neprihvatljivih ponašanja ili zbog više od dva posto neopravdanih sati od ukupnog broja sati.
Preseljenje u drugu osnovnu školu izriče ravnatelj u roku od 30 dana od dana saznanja za neprihvatljivo ponašanje.
 
U obrazloženju pedagoške mjere navodi se: mjesto, vrijeme i način na koji je došlo do neprihvatljivog ponašanja, posljedice koje su nastupile ili su mogle nastupiti. Obrazloženje mora sadržavati i podatke: o prethodno poduzetim preventivnim mjerama, prijedloge za pružanje pomoći i potpore učeniku s ciljem otklanjanja uzroka neprihvatljivog ponašanja.
 
Na izrečenu pedagošku mjeru opomene, ukora i strogog ukora možete uložiti prigovor o kojem odlučuje ravnatelj škole koju pohađa vaše dijete.
 
Na izrečenu pedagošku mjeru preseljenja u drugu osnovnu školu možete podnijeti žalbu Ministarstvu znanosti i obrazovanja.
 
Pedagoške mjere izriču se za tekuću školsku godinu osim mjere preseljenja u drugu školu koja vrijedi do kraja osnovnoškolskog odgoja i obrazovanja.

Izostanci

Izostanak s nastave, u slučaju pravodobnog zahtjeva roditelja, može odobriti:

  • učitelj za izostanak tijekom nastavnoga dana
  • razrednik za izostanak do tri (pojedinačna ili uzastopna) radna dana
  • ravnatelj za izostanak do sedam (uzastopnih) radnih dana
  • učiteljsko vijeće za izostanak do 15 (uzastopnih) radnih dana.Roditelj može, više puta godišnje, opravdati izostanak svoga djeteta u trajanju do tri radna dana, a za koje nije pravodobno podnesen zahtjev za odobrenjem.

Opravdanost izostanka s nastave, zbog zdravstvenih razloga, u trajanju duljem od tri radna dana uzastopno dokazuje se liječničkom potvrdom.
 
Izostanak učenika s nastave može se opravdati i odgovarajućom potvrdom nadležne institucije, ustanove ili druge nadležne fizičke ili pravne osobe (Ministarstvo unutarnjih poslova, sud, nadležni centar za socijalnu skrb, ustanova u koju je učenik uključen zbog pružanja pomoći ili dijagnostike, škola s umjetničkim programima, škola stranih jezika, učenički dom, sportski klub, kulturno-umjetničko društvo, kazalište u koje je učenik uključen, specijalistička ordinacija u kojoj je obavljen pregled ili dijagnostička pretraga i drugo), uključujući i e-potvrdu o narudžbi za pregled u zdravstvenoj ustanovi.