Kako se žaliti na rad policijskog službenika

Provjerite na koji način možete podnijeti pritužbu ili predstavku na rad odnosno postupanje policijskog službenika ukoliko smatrate da su vama ili nekoj drugoj osobi povrijeđena prava

Svaka fizička ili pravna osoba koja smatra da su njoj ili drugoj osobi djelovanjem ili propuštanjem djelovanja policijskog službenika, u primjeni policijskih ovlasti, povrijeđena prava ili slobode, ima pravo podnijeti pritužbu nadležnoj ustrojstvenoj jedinici Ministarstva unutarnjih poslova u roku od 30 dana od dana saznanja za povredu.

Kome podnijeti pritužbu i koji je rok za odgovor

Pritužbu možete podnijeti nadležnoj policijskoj upravi ukoliko se radi o policijskom službeniku policijske uprave ili ustrojstvenoj jedinici Ministarstva unutarnjih poslova u sjedištu ukoliko se radi o policijskom službeniku Ministarstva u sjedištu.

Pritužba se može podnijeti i Službi za unutarnju kontrolu, sa sjedištem u Zagrebu, Ulica grada Vukovara 33, koja će pritužbu na rad policijskog službenika dostaviti nadležnoj policijskoj upravi ili drugoj ustrojstvenoj jedinici Ministarstva u sjedištu koja će obaviti potrebne provjere, te o utvrđenom činjeničnom stanju i poduzetim mjerama, u roku od 30 dana od dana primitka pritužbe, obavijestiti podnositelja pritužbe.

Ukoliko podnositelj pritužbe nije zadovoljan odgovorom, može podnijeti prigovor Službi za unutarnju kontrolu koja će izvršiti uvid u spis te po potrebi obaviti dodatne provjere, a o svemu poduzetom i utvrđenom obavijestiti podnositelja u roku od 30 dana. Rok za podnošenje prigovora navedenoj Službi ograničen je na 15 dana od dana primitka odgovora.

Podnositelj pritužbe, u roku od 15 dana od primitka odgovora, ima pravo podnijeti prigovor i na odgovor Službe za unutarnju kontrolu, u kojem slučaju će navedena Služba zaprimljeni prigovor, zajedno sa spisom predmeta, dostaviti na daljnje rješavanje nadležnom Povjerenstvu za rad po pritužbama.

Sadržaj pritužbe

Pritužba mora biti razumljiva i mora sadržavati:
  • ime, prezime i adresu podnositelja
  • mjesto, vrijeme i opis djelovanja ili propuštanja djelovanja kojima su povrijeđena prava ili slobode podnositelja ili druge osobe
  • potpis podnositelja.

Načini podnošenja pritužbi

Pisane pritužbe moguće je dostaviti:
  • pisanim putem na adresu nadležne policijske uprave, putem telefaksa ili putem elektroničke pošte
  • pisanim putem na adresu: Ravnateljstvo policije, Ured glavnog ravnatelja policije, sa sjedištem u Zagrebu, Ilica. 335, ili putem telefaksa na broj: 01/3788-318 ili putem elektroničke pošte na adresu: policija@mup.hr
  • Službi za unutarnju kontrolu, sa sjedištem u Zagrebu, Ulica grada Vukovara 33, putem telefaksa na broj: 01/6122-603 ili putem elektroničke pošte na adresu: unutarnja@mup.hr.
U slučajevima kada smatrate da su postupanjem, odnosno nepostupanjem policijskog službenika, povrijeđena vaša prava ili prava druge osobe ili da je nepoštivan zakon, od 0 do 24 sata može podnijeti pritužbu ili predstavku putem telefona na:
  • telefon 192 (Operativno komunikacijski centar (OKC) policijske uprave na čijem se području događaj dogodio)
  • besplatni telefon za pritužbe MUP-a 0800 - 0192.

Pritužbe se mogu predati i osobno, od 8 do 16 sati, u pisarnici nadležne policijske uprave odnosno nadležne ustrojstvene jedinice Ministarstva u sjedištu (na adrese u Zagrebu, Ilica 335 i Ulica grada Vukovara 33).

Pritužba koja ima skeniran potpis podnositelja smatrat će se potpunom u smislu članka 5. Zakona o policiji, dok će se u protivnom tretirati sukladno odredbama Zakona o sustavu državne uprave.

Postupanje po nepotpunim pritužbama, po pritužbama na druge zaposlenike MUP-a i po pritužbama koje se ne odnose na primjenu policijskih ovlasti

Pritužbe koje su podnesene nakon propisanog roka i ne sadrže potrebne propisane podatke, kao i pritužbe koje se odnose na ostale zaposlenike MUP-a ili se ne odnose na primjenu policijskih ovlasti, neće se rješavati sukladno odredbama Zakona o policiji, nego će se na njih primjenjivati odredbe zakona kojim se propisuje sustav državne uprave.

U tom slučaju prigovor na odgovor nadležne policijske uprave i ustrojstvene jedinice Ministarstva unutarnjih poslova neće razmatrati nadležno Povjerenstvo za rad po pritužbama, već će prigovor razmatrati Služba za unutarnju kontrolu čiji se odgovor neće dalje razmatrati.