(1) low security level

Application for taking the professional exam for performing professional geodetic works

The State Geodetic Administration is the competent body for conducting the procedure for taking the professional exam for performing professional geodetic works. The e-application enables candidates to submit (fill in) applications for taking the professional exam with the necessary documents and obtain a certificate of passing the exam.

Users: for EU cross-border cooperation, for citizens
Security level: (1) low security level

Application into graduate study programmes

Application into graduate study programmes

Users: for EU cross-border cooperation, for citizens
Security level: (1) low security level

Burza rada

Burza rada je usluga koja nezaposlenim osobama i poslodavcima omogućuje pristup uslugama zavoda za zapošljavanje putem online portala.

Users: for citizens, for business users
Security level: (1) low security level

e-Birači

Usluga omogućava predaju zahtjeva za promjenom nacionalnosti u registru birača te predaju zahtjeva za privremeni upis izvan mjesta prebivališta biračima koji će se na dan izbora nalaziti u nekom drugom mjestu. U usluzi se nalaze i poveznice na sve druge usluge vezane uz Registar birača.

Users: for citizens
Security level: (1) low security level

e-Class Register

The e-Register Book is intended for parents of primary and secondary school students. Parents can look at grades, justified and unjustified absences, notes, planned schedule of written assignments, personal data entered and other information on their child that schools record in the e-Register Book.

Users: for EU cross-border cooperation, for citizens
Security level: (1) low security level

e-Dugovanja (e-Blokade)

Usluga e-Dugovanja omogućava korisnicima - građanima da putem platforme e-Građani pretražuju i dohvaćaju informacije iz sustava provedbe ovrhe na novčanim sredstvima i stečaja potrošača.

Users: for citizens
Security level: (1) low security level

eHZZO

Usluge HZZO-a za fizičke osobe: - pregled izabranih liječnika, - pregled realiziranih recepata, - pregled i otkazivanje narudžbi na postupke zdravstvene zaštite, - zahtjev za izdavanje Europske kartice zdravstvenog osiguranja (EKZO) i - zahtjev za izbor ili promjenu izabranog liječnika u primarnoj zdravstvenoj zaštiti.

Users: for citizens
Security level: (1) low security level

Elektronički zapis o radno pravnom statusu (e-radna knjižica)

Usluga omogućava dohvat elektroničkog zapisa iz baze podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje. Omogućen je pristup evidencijama osiguranika i podnošenje zahtjeva za elektronički zapis o radnopravnom statusu (e-radna knjižica).

Users: for EU cross-border cooperation, for citizens
Security level: (1) low security level

e-Matične knjige

Pomoću usluge možete preuzeti elektronički zapis domovnice, rodnog lista, vjenčanog lista, potvrde o životnom partnerstvu ili izvatka iz matice rođenih.

Users: for citizens
Security level: (1) low security level

e-Nautics

The service enables online arrival notification of a foreign vessel or a Croatian boat in Croatian territorial waters with the purpose of payment of the safety of navigation fees and downloading the electronic receipt as proof of payment.

Users: for EU cross-border cooperation, for citizens
Security level: (1) low security level

e-Obrt

Usluga omogućava podnošenje zahtjeva za iniciranje postupka osnivanja obrta bez odlaska u nadležna registarska tijela, dobivanje službenih dokumenata u korisnički pretinac, preuzimanje službenih dokumenata iz sustava obrtnog registra, kao i podnošenje zahtjeva za provođenje statusnih promjena u Obrtnom registru za postojeće obrte.

Users: for citizens
Security level: (1) low security level

ePodnesak Ministarstva znanosti i obrazovanja

Usluga omogućava fizičkim i pravnim osobama registraciju poslovnog nastana iz nadležnosti Ministarstva znanosti i obrazovanja, predaju ostalih podnesaka elektroničkim putem, pregled podnesaka, obavještavanje o njihovom zaprimanju i urudžbiranju u Korisnički pretinac.

Users: for EU cross-border cooperation, for citizens
Security level: (1) low security level

ePorezna

ePorezna omogućuje poreznim obveznicima upravljanje podacima, predaja obrazaca, podnošenje zahtjeva, izdavanja potvrda, zaprimanje akata i druge porezne usluge.

Users: for citizens, for business users
Security level: (1) low security level

e-Prijavnice Ministarstva kulture i medija

Usluga za korisnike/prijavitelje na javni poziv za financiranje javnih potreba u kulturi iz djelokruga Ministarstva kulture i medija RH.

Users: for citizens
Security level: (1) low security level

e-Pristojbe

e-Pristojbe omogućavaju podnošenje Zahtjeva za izračun iznosa pristojbe i/ili naknade te plaćanje zahtjeva pred javnopravnim tijelima, uključujući i plaćanje unaprijed ili putem elektroničke usluge.

Users: for citizens, for business users
Security level: (1) low security level

e-Razmjena studentskih ocjena

Studentima usluga omogućava preuzimanje njihovih prijepisa ocjena ostvarenih na visokom učilištu u Republici Hrvatskoj i slanje drugom visokom učilištu.

Users:
Security level: (1) low security level

e-Savjetovanja

Aplikacija e-Savjetovanja omogućuje uključivanje u otvorena javna savjetovanja u postupku donošenja zakona, drugih propisa i akata.

Users: for citizens, for business users, za javnu upravu
Security level: (1) low security level

e-Seafarer

The service enables submission of exam application for boat skipper. Upon passing the exam, the candidate will receive a certificate of competency for boat skipper.

Users: for EU cross-border cooperation, for citizens
Security level: (1) low security level

e-Upisi u odgojno-obrazovne ustanove

Podnošenje i praćenje statusa zahtjeva za upis u odgojne i obrazovne ustanove (dječje vrtiće, osnovne škole, srednje škole i učeničke domove) te podnošenje i praćenje zahtjeva prilikom registracije programa obrazovanja odraslih.

Users: for citizens
Security level: (1) low security level

e-usluge Grada Bjelovara

Usluga omogućuje građanima Grada Bjelovara prijavu za dodjelu studentskih stipendija i jednokratne potpore za udruge u periodu kada su otvoreni.

Users: for citizens
Security level: (1) low security level

e-Usluge MUP-a

Usluge omogućavaju pribavljanje elektroničkih zapisa iz službenih evidencija Ministarstva unutarnjih poslova: uvjerenje o prebivalištu, uvjerenje o boravištu te uvjerenje o vlasništvu cestovnih vozila. e-Usluga MUP-a omogućavaju i pribavljanje elektroničkih zapisa na zahtjev roditelja za maloljetno dijete.

Users: for citizens
Security level: (1) low security level

e-Usluge socijalna skrb

Usluga omogućava dobivanje potvrda je li građanin korisnik prava i/ili usluga iz nadležnosti Hrvatskog zavoda za socijalni rad. Omogućena je predaja zahtjeva za priznavanje prava na osobnu invalidninu (odrasla osoba), za priznavanje prava na osobnu invalidninu (dijete), za priznavanje prava na doplatak za pomoć i njegu (odrasla osoba), za priznavanje prava na doplatak za pomoć i njegu (dijete) i za priznavanje prava na status roditelja njegovatelja ili status njegovatelja.

Users: for citizens
Security level: (1) low security level

e-Usluge Središnjeg registra osiguranika - REGOS

Usluga omogućava dohvat Izvješća o primicima i plaćenim doprinosima za mirovinska osiguranja JOPPD, pregled podataka o plaćama i naknadama plaće, podataka o uplaćenom doprinosu za II. stup mirovinskog osiguranja, izdavanje duplikata prijave u obvezni mirovinski fond.

Users: for citizens
Security level: (1) low security level

e-Vessels

e-Vessel is an electronic service intended for owners of Croatian flagged vessels, which: provides the possibility to search and view data from the Register of Ships; enables owners of vessels insight into complete information on their vessels, fees and charges invoiced, technical inspections conducted and enables owners of vessels to submit an application for a regular technical inspection.

Users: for EU cross-border cooperation, for citizens
Security level: (1) low security level

e-Zahtjev za izdavanje vodopravnih akata

Uslugom se omogućava podnošenje zahtjeva Hrvatskim vodama za ishođenje vodopravne dozvole za ispuštanje otpadnih voda i za korištenje voda, pod pretpostavkama propisanim člancima 165. i 169. ovoga Zakona o vodama sukladno Pravilniku o izdavanju vodopravnih akata.

Users: for citizens, for business users
Security level: (1) low security level

e-Zapis o statusu studenta

Usluga kroz projekt e-Građani omogućava studentu dobivanje dokaza o studentskom statusu iz evidencije izdanih studentskih isprava.

Users: for citizens
Security level: (1) low security level

Foreign diploma recognition Croatia

Foreign diploma recognition Croatia

Users: for EU cross-border cooperation, for citizens
Security level: (1) low security level

Geoportal Jaska

Građani će na Geoportalu Grada Jastrebarsko moći priložiti zahtjev za promjenu podataka vezanih uz komunalnu naknadu, prijaviti problem/nedostatak u komunalnoj infrastrukturi i predložiti izmjenu lokalnih prostornih planova.

Users: for citizens
Security level: (1) low security level

Home for Homeless servis sustava AAI@EduHr

Croatian Higher Education and Research Identity Federation Service.

Users: for EU cross-border cooperation, for citizens
Security level: (1) low security level

HZMO e-Services

This service enables users to do the following: request and receive an electronic record of their data entered in the Croatian Pension Insurance Institute's database, see their data on insurance registrations/deregistrations, data on length of service, salary and base as well as data on other income reported by the employer for a specific year and information on the current location of their file, i.e. the stage of the procedure regarding their application, send a request for informative calculation and review the submitted calculation, fill in and send an application for pre-compiling data (Notification of intention to apply for old-age or early old-age pension) in order to speed up the procedure for exercising the right to an old-age or early old-age pension.

Users: for EU cross-border cooperation, for citizens
Security level: (1) low security level

Jedinstvena informacijska točka - Sustava katastra infrastrukture

Jedinstvena informacijska točka (JIT) Sustava katastra infrastrukture (SKI) je aplikativno rješenje koje omogućava korisnicima izdavanje javnih isprava i podataka te pretraživanje metapodataka i prostornih podataka katastra infrastrukture. Putem JIT-a SKI omogućeno je predavanje geodetskog elaborata infrastrukture u nadležni katastarski ured na pregled i potvrđivanje elektroničkim putem te pretraživanje, zaprimanje i distribucija obavijesti o tekućim ili planiranim građevinskim radovima i eksport obavijesti vlasnicima/upraviteljima infrastrukture za objavu na njihovim web stranicama.

Users: for citizens, for business users
Security level: (1) low security level

Kalkulator doplatka za djecu

Kalkulator omogućava građanima da putem ove aplikacije izračunaju uvjet dohodovnog cenzusa, pripadajuću svotu doplatka za djecu ovisno o utvrđenom cenzusu i dodatak za treće i četvrto dijete prema odredbama Zakona o doplatku za djecu.

Users: for citizens
Security level: (1) low security level

Komunalne usluge i naknade

Usluga omogućavam korisnicima usluga Zagrebačkog holdinga brzo, jednostavno i sigurno podnošenje zahtjeve za izmjenu podataka koji se odnose na objekte u njegovom vlasništvu, odnosno jedinstvenu uplatnicu.

Users: for citizens
Security level: (1) low security level

Korisnički pretinac

Korisnički pretinac je sigurno mjesto za pregled i upravljanje porukama koje upućuju tijela javnog sektora. Ova usluga omogućuje i uključenje obavijesti o prispjeloj poruci u korisnički pretinac.

Users: for citizens
Security level: (1) low security level

Moj OIB

Evidencija o osobnim identifikacijskim brojevima - OIB-ovima je jedinstveno mjesto stalno ažurnih podataka o osobama. Možete dohvatiti elektronički zapis o vlastitim podacima pohranjenim u bazi podataka.

Users: for citizens
Security level: (1) low security level

Moj profil

Usluga omogućava administraciju korisničkog računa, dodavanje prečica na najčešće korištene usluge, uključenje automatskih pristanaka za razmjenu osobnih podataka kod korištenja usluga, pregled povijesti pristupa, pregled korištenja vjerodajnica.

Users: for citizens
Security level: (1) low security level

Moj račun - Gradska plinara Zagreb-Opskrba

Usluga omogućava korisnicima GPZ-Opskrbe dojavu stanja brojila, pregled potrošnje i zaprimanje računa online.

Users: for citizens
Security level: (1) low security level

Moj račun - REGOS

Članovima obveznog mirovinskog fonda moguć je uvid u stanje i promet osobnog računa u Središnjem registru osiguranika - REGOS, dohvat duplikata prijave u obvezni mirovinski fond, pregled izvješća o primicima i plaćenim doprinosima za mirovinska osiguranja - JOPPD, dohvat potvrda o članstvu u obveznom mirovinskom fondu, dohvat potvrda o vlasništvu udjela obračunskih jedinica.

Users: for citizens
Security level: (1) low security level

Moja mirovina

Usluga omogućava fizičkim osobama objedinjeni pristup individualiziranim informacijama o budućoj mirovini uz projekcije iznosa mirovine temeljem obveznog i dobrovoljnog mirovinskog osiguranja u RH.

Users: for citizens
Security level: (1) low security level

MojZagreb

Usluga građanima Grada Zagreba omogućava jedinstvenu točku mobilnog i web pristupa raznim e-uslugama Grada Zagreba.

Users: for citizens
Security level: (1) low security level

Online Tečajevi Srca

Usluga omogućava svim zainteresiranim korisnicima da putem sustava za e-učenje Tečajeva Srca bez naknade pristupaju tečajevima koje izrađuje Sveučilišni računski centar. Tečajevi su namijenjeni svima koji žele proširiti svoje znanje iz područja uporabe informacijsko-komunikacijskih tehnologija.

Users: for citizens
Security level: (1) low security level

Ostvarivanje prava u sustavu sporta

Nacionalni informacijski sustav u sportu putem usluge Ostvarivanje prava u sustavu sporta omogućava: ­uvid u evidencije i registre Nacionalnog informacijskog sustava u sportu, podnošenje zahtjeva za priznavanje inozemnih stručnih kvalifikacija iz područja sporta u svrhu ostvarivanja poslovnog nastana i pružanja usluga reguliranih profesija iz područja sporta na privremenoj i povremenoj osnovi, podnošenje prijava na natječaje i javne pozive, podnošenje zahtjeva za ostvarivanje prava u sportu, upis/ispis iz Registra samostalnih sportskih djelatnost.

Users: for citizens
Security level: (1) low security level

Postupci vezani uz članstvo Hrvatske komore psihoterapeuta

Usluga omogućava podnošenje zahtjeva za upis u imenike, upisnike i evidencije koje vodi Hrvatska komora psihoterapeuta. U usluzi je moguće dobiti elektronički zapis iz službenih evidencija.

Users: for citizens
Security level: (1) low security level

Predaja zahtjeva hrvatskih branitelja i članova obitelji

Usluga omogućava fizičkim korisnicima predaju zahtjeva za otkup stana ili kuće pod pristupačnijim uvjetima od tržišnih u pogledu kamata i rokova otplate.

Users: for citizens
Security level: (1) low security level

Real Property Registration and Cadastre Joint Information System - JIS OSS

It allows users to submit land registry (LR) extracts from the main book or book of deposited contracts for real estate rights. Digitally signed documents are created and downloaded in OSS system with payment of fees.

Users: for EU cross-border cooperation, for citizens
Security level: (1) low security level

Registar birača

Usluga služi za provjeru upisa u registar birača Republike Hrvatske. Korisnici putem usluge mogu podnijeti elektronički zahtjev za privremenim upisom u popis birača drugog grada ili općine. U vrijeme raspisanih izbora zahtjevi se mogu podnositi najkasnije 10 dana prije dana određenog za održavanje izbora.

Users: for citizens
Security level: (1) low security level

Registracija objekata koji pružaju uslugu smještaja strancima

Usluga omogućava vlasnicima apartmana, hotela ili odgovornim osobama u hotelima da u elektronskom obliku predaju zahtjev za registraciju objekta u kojem se pruža usluga smještaja stranim gostima, provjeru statusa podnijetog zahtjeva. Nakon registracije objekta, usluga omogućuje promjenu ili ispravak kontakt podataka ili podataka vezanih uz registrirani objekt

Users: for citizens
Security level: (1) low security level

Registracija operatora bespilotnih zrakoplova

Putem usluge korisnici mogu registrirati operatora bespilotnih zrakoplova.

Users: for citizens
Security level: (1) low security level

Registri neprofitnih pravnih osoba

Ova elektronička usluga omogućava korisnicima sustava e-Građani izdavanje elektroničkih zapisa iz sljedećih registara: Registar udruga RH, Registar stranih udruga u RH, Registar političkih stranaka RH, Registar zaklada RH, Registar stranih zaklada u RH, Evidencija pravnih osoba Katoličke Crkve u RH, Evidencija vjerskih zajednica u RH, Registar vijeća, koordinacija vijeća i predstavnika nacionalnih manjina.

Users: for citizens
Security level: (1) low security level

Uvid u Registar stvarnih vlasnika

Usluga omogućava uvid u podatke o stvarnim vlasnicima (fizičkim osobama) pravnog subjekta koji posluju u Republici Hrvatskoj.

Users: for citizens
Security level: (1) low security level

Uvjerenje da se ne vodi kazneni postupak

Usluga omogućava predaju zahtjeva za Uvjerenje da se ne vodi kazneni postupak u svrhu zasnivanja radnog odnosa, ostvarivanje prava na socijalnu zaštitu, za ostvarivanje mirovinskih, zdravstvenih i prava osoba s invaliditetom ili za ostale svrhe. Po obradi, uvjerenja se šalju u Korisnički pretinac osobe.

Users: for citizens, for business users
Security level: (1) low security level

Uvjerenje iz kaznene evidencije

Usluga građanima omogućava predaju elektroničkog zahtjeva za uvjerenje iz kaznene evidencije te dostavu uvjerenja u korisnički pretinac.

Users: for citizens
Security level: (1) low security level

Vodne usluge Međimurskih voda

Usluga omogućava fizičkim osobama za potrošna mjesta označena njihovim OIB-om: pregled zaduženja i uplata, pregled upisanih stanja brojila, ispis računa.

Users: for citizens
Security level: (1) low security level

Zastupanje i kolektivno ostvarivanje prava intelektualnog vlasništva

Podnošenje prijave za polaganje ispita za ovlaštenog zastupnika u području prava industrijskog vlasništva; podnošenje zahtjeva za upis u Registar ovlaštenih zastupnika u području prava industrijskog vlasništva; podnošenje e-zahtjeva za upis promjene podataka u Registru ovlaštenih zastupnika u području prava industrijskog vlasništva; podnošenje e-zahtjeva za izdavanje odobrenja za kolektivno ostvarivanje autorskog ili srodnih prava

Users:
Security level: (1) low security level