Poslovanje

e-Ovlaštenja

Usluga omogućava upravljanje autorizacijskim pravima, dohvat podataka o zakonskim zastupnicima Poslovnih subjekata, generiranje i upravljanje punomoćima ili drugim dokumentima ovlaštenja od strane zakonskih zastupnika i drugih opunomoćenika poslovnih subjekata kao i upravljanje pravima pristupa poslovnim e-uslugama.

Users: for business users
Security level: (3) high security level

Prijava patenta i uporabnog modela

Usluga omogućava podnošenje zahtjeva za zaštitu izuma patentom ili uporabnim modelom, te zahtjeva za izdavanje svjedodžbe o dodatnoj zaštiti za lijekove i sredstva za zaštitu bilja.

Users: for citizens, for business users
Security level: (3) high security level

Registar stvarnih vlasnika

Usluga poslovnim subjektima omogućava upis podataka o stvarnome vlasniku, uvid u upisane podatke, ispis izvatka iz Registra.

Users: for business users
Security level: (3) high security level

Register of auditors

Register of auditors

Users: for EU cross-border cooperation, for citizens, for business users
Security level: (3) high security level

Registracija žiga i industrijskog dizajna

Usluga omogućava podnošenje zahtjeva za zaštitu (registraciju) žiga i industrijskog dizajna kao intelektualnog vlasništva te podnošenje drugih zahtjeva i dokumenata u postupcima registracije i održavanja registriranih prava.

Users: for citizens, for business users
Security level: (3) high security level

e-Autoškole

Usluga omogućava pravnim osobama i obrtnicima predaju zahtjeva za otvaranjem nove autoškole ili promjenu/brisanje postojeće autoškole.

Users: for business users
Security level: (2) significant security level

e-Detectives

The application allows requsts for: - issuing an autorisation to perform the activities of a private detective - taking the examination of professional competence for a private detective - the recognition of foreign professional qualifications - issuing an autorisation to perform detective activities for company or a solo trader

Users: for EU cross-border cooperation, for citizens
Security level: (2) significant security level

eTurizam

Hrvatski digitalni turizam (eTurizam) predstavlja jedinstveni projekt Ministarstva turizma i sporta koji prvi puta u Republici Hrvatskoj objedinjuje sve usluge u turizmu na jednom mjestu u formi jedinstvenog suvremenog informacijskog sustava, te ih čini dostupnim korisnicima u svako doba dana i noći, on line.

Users: for citizens, for business users
Security level: (2) significant security level

e-Visitor

Checking in and checking out of visitors in Croatia by citizens owning and renting estates in Croatian for tourism purposes.

Users: for EU cross-border cooperation, for citizens
Security level: (2) significant security level

Kalendar plaćanja obveznih naknada

Usluga omogućuje poslovnim subjektima pregled naknada i davanja koje su obvezni plaćati, s iznosima i rokovima za njihovo podmirenje te pripremu podataka/naloga za plaćanje.

Users: for business users
Security level: (2) significant security level

Postupci vezani uz članstvo Hrvatske komore arhitekata

Korisniku se omogućava pristup zahtjevima Hrvatske komore arhitekata, predaja zahtjeva za dobivanje ovlaštenja i za registraciju samostalne djelatnosti.

Users: for EU cross-border cooperation, for citizens
Security level: (2) significant security level

Postupci vezani uz članstvo u Hrvatskoj komori inženjera elektrotehnike

Postupci vezani uz članstvo u Hrvatskoj komori inženjera elektrotehnike.

Users: for citizens
Security level: (2) significant security level

Postupci vezani uz članstvo u Hrvatskoj komori inženjera građevinarstva

Usluga omogućava osobama građevinske struke pribavljanje potvrda (dokaza) o upisu u Imenike/Upisnike/Evidencije i druge postupke vezane uz Imenike/Upisnik/Evidencije.

Users: for citizens
Security level: (2) significant security level

Postupci vezani uz članstvo u Hrvatskoj komori inženjera strojarstva

Usluga omogućava podnošenje zahtjeva za upis u imenike, upisnike i evidencije koje vodi Hrvatska komora inženjera strojarstva. U usluzi je moguće dobiti elektronički zapis iz službenih evidencija.

Users: for citizens
Security level: (2) significant security level

Postupci vezani uz članstvo u Hrvatskoj komori ovlaštenih inženjera geodezije

Usluga omogućava osobama geodetske struke pribavljanje potvrda (dokaza) o upisu u Imenik/Evidencije i druge postupke vezane uz Imenik/Evidencije.

Users: for citizens
Security level: (2) significant security level

Register of tax Advisors

The service enables natural and legal persons to submit applications for entry in the register of tax advisors.

Users: for EU cross-border cooperation, for citizens
Security level: (2) significant security level

START - elektroničko pokretanje poslovanja

Usluga omogućava pokretanje poslovanja za d.o.o., j.d.o.o. i obrte. Moguće je upisati društvo u sudski registar, obrt u Obrtni registar, evidentirati poslovni subjekt u Državni zavod za statistiku, prijaviti poslovni u Registar poreznih obveznika, sustav PDV-a i/ili zatražiti dodjelu PVD ID broja pri Poreznoj upravi, registrirati poslovni subjekt u sustav mirovinskog osiguranja, otvoriti transakcijski račun u odabranoj poslovnoj banci.

Users: for citizens
Security level: (2) significant security level

START Plus

Usluga omogućava predaju zahtjeva za izdavanje dozvola potrebnih za obavljanje sljedećih djelatnosti iz područja klimatskih promjena i zaštite ozonskog sloja: 1) djelatnosti prikupljanja, provjere propuštanja, ugradnje i servisiranja rashladnih i klimatizacijskih uređaja i opreme te dizalica topline koji sadrže kontrolirane tvari ili fluorirane stakleničke plinove ili o njima ovise; 2) djelatnosti uvoza/izvoza, stavljanja na tržište kontroliranih tvari i/ili fluoriranih stakleničkih plinova; 3) djelatnosti servisiranja klimatizacijskih uređaja u motornim vozilima. Također, unutar e-usluge je omogućeno preuzimanje dozvola (Rješenja, Potvrde o upisu u Registar) izdanih od strane nadležnog tijela, u elektroničkom obliku.

Users: for citizens, for business users
Security level: (2) significant security level

Application for taking the professional exam for performing professional geodetic works

The State Geodetic Administration is the competent body for conducting the procedure for taking the professional exam for performing professional geodetic works. The e-application enables candidates to submit (fill in) applications for taking the professional exam with the necessary documents and obtain a certificate of passing the exam.

Users: for EU cross-border cooperation, for citizens
Security level: (1) low security level

e-Obrt

Usluga omogućava podnošenje zahtjeva za iniciranje postupka osnivanja obrta bez odlaska u nadležna registarska tijela, dobivanje službenih dokumenata u korisnički pretinac, preuzimanje službenih dokumenata iz sustava obrtnog registra, kao i podnošenje zahtjeva za provođenje statusnih promjena u Obrtnom registru za postojeće obrte.

Users: for citizens
Security level: (1) low security level

e-Zahtjev za izdavanje vodopravnih akata

Uslugom se omogućava podnošenje zahtjeva Hrvatskim vodama za ishođenje vodopravne dozvole za ispuštanje otpadnih voda i za korištenje voda, pod pretpostavkama propisanim člancima 165. i 169. ovoga Zakona o vodama sukladno Pravilniku o izdavanju vodopravnih akata.

Users: for citizens, for business users
Security level: (1) low security level

Foreign diploma recognition Croatia

Foreign diploma recognition Croatia

Users: for EU cross-border cooperation, for citizens
Security level: (1) low security level

Registracija objekata koji pružaju uslugu smještaja strancima

Usluga omogućava vlasnicima apartmana, hotela ili odgovornim osobama u hotelima da u elektronskom obliku predaju zahtjev za registraciju objekta u kojem se pruža usluga smještaja stranim gostima, provjeru statusa podnijetog zahtjeva. Nakon registracije objekta, usluga omogućuje promjenu ili ispravak kontakt podataka ili podataka vezanih uz registrirani objekt

Users: for citizens
Security level: (1) low security level

Uvid u Registar stvarnih vlasnika

Usluga omogućava uvid u podatke o stvarnim vlasnicima (fizičkim osobama) pravnog subjekta koji posluju u Republici Hrvatskoj.

Users: for citizens
Security level: (1) low security level

Zastupanje i kolektivno ostvarivanje prava intelektualnog vlasništva

Podnošenje prijave za polaganje ispita za ovlaštenog zastupnika u području prava industrijskog vlasništva; podnošenje zahtjeva za upis u Registar ovlaštenih zastupnika u području prava industrijskog vlasništva; podnošenje e-zahtjeva za upis promjene podataka u Registru ovlaštenih zastupnika u području prava industrijskog vlasništva; podnošenje e-zahtjeva za izdavanje odobrenja za kolektivno ostvarivanje autorskog ili srodnih prava

Users:
Security level: (1) low security level