Prijava boravka - državljani trećih zemalja

Državljani trećih zemalja su stranci koji nisu državljani država članica Europskog gospodarskog prostora (Europske unije, Kneževine Lihtenštajn, Kraljevine Norveške, Republike Island) ili Švicarske Konfederacije, a imaju državljanstvo treće zemlje ili je osoba bez državljanstva

Državljani trećih država u Hrvatskoj mogu boraviti na:
 • kratkotrajnom boravku (određeno člankom 6. Zakonika o schengenskim granicama)
 • privremenom boravku (do godine dana)
 • dugotrajnom boravištu (neograničeno)
 • stalnom boravku (neograničeno). 

Kratkotrajni boravak

Kratkotrajni boravak je boravak državljanina treće zemlje određen člankom 6. Zakonika o schengenskim granicama.

Državljanin treće zemlje na kratkotrajnom boravku na schengenskom prostoru može provesti do 90 dana u bilo kojem razdoblju od 180 dana, pri tome se uzima u obzir razdoblje od 180 dana koje prethodi svakom danu boravka. To znači da se kod ulaska u Republiku Hrvatsku računa i koliko je državljanin treće zemlje u prethodnom razdoblju od 180 dana boravio na schengenskom prostoru.

Zahtjev za privremeni boravak

Privremeni boravak za državljane trećih zemalja može se odobriti u svrhu:
 • spajanja obitelji
 • srednjoškolskog obrazovanja,
 • studiranja
 • istraživanja
 • humanitarnih razloga
 • životnog partnerstva
 • rada
 • rada upućenog radnika
 • boravka osobe s dugotrajnim boravištem u drugoj državi članici EGP-a,
 • u druge svrhe
 • boravka digitalnih nomada.  
Zahtjev za odobrenje privremenog boravka podnosi se nadležnoj diplomatskoj misiji, odnosno konzularnom uredu Republike Hrvatske, prije ulaska u Republiku Hrvatsku.
Propisani obrasci mogu se preuzeti sa stranica Ministarstva unutarnjih poslova:

Zahtjev za izdavanje odobrenja za privremeni/stalni boravak

Državljanin treće zemlje kojemu za ulazak u Hrvatsku nije potrebna viza zahtjev za odobrenje privremenog boravka može podnijeti i u policijskoj upravi, odnosno policijskoj postaji prema mjestu namjeravanog boravka državljanina treće zemlje.

Iznimno, državljani trećih zemalja kojima za ulazak u Hrvatsku treba viza, zahtjev za privremeni boravak mogu podnijeti i u policijskoj upravi/postaji ako: 
 • je član uže obitelji hrvatskog državljanina
 • je životni ili neformalni životni partner hrvatskog državljanina
 • dolazi radi studiranja na visokom učilištu, na preddiplomskoj, diplomskoj i poslijediplomskoj razini
 • je istraživač koji dolazi na temelju ugovora o gostovanju
 • je član uže obitelji istraživača ili državljana treće zemlje koji dolazi radi studiranja
 • podnosi zahtjev za odobrenje privremenog boravka zbog humanitarnih razloga
 • je član obitelji nositelja »EU plave karte«.
Zahtjev za izdavanje dozvole za boravak i rad za koje je potrebno provesti test tržišta rada i/ili  pribaviti mišljenje Hrvatskog zavoda za zapošljavanje podnosi poslodavac putem internetske platforme HZZ.
Zahtjev za izdavanje dozvole za boravak i rad za koje nije potrebno provesti test tržišta rada niti pribaviti mišljenje Hrvatskog zavoda za zapošljavanje mogu podnijeti državljani treće zemlje ili poslodavac, neposredno ili e-mailom u nadležnoj policijskoj upravi odnosno policijskoj postaji  prema mjestu namjeravanog boravka, rada državljanina treće zemlje ili sjedištu poslodavca.
O zahtjevu odlučuje policijska uprava odnosno policijska postaja prema mjestu boravišta odnosno namjeravanog boravka državljanina treće zemlje.

Državljanin treće zemlje koji je zahtjev za odobrenje prvog privremenog boravka podnio u Republici Hrvatskoj (ukoliko ne treba vizu za ulazak, odnosno radi se o studentu ili navedenoj kategoriji stranaca) prije isteka kratkotrajnog boravka, može ostati u Republici Hrvatskoj do izvršnosti odluke o zahtjevu.   

Dokumentacija uz zahtjev za privremeni boravak

Dokumentacija kojom se dokazuje svrha privremenog boravka propisana je Pravilnikom o boravku državljana trećih zemalja u Republici Hrvatskoj.

Uz ispunjeni zahtjev za izdavanje privremenog boravka stranci i članovi njihovih obitelji dužni su priložiti:
 • fotografiju u boji veličine 3x3,5 cm
 • presliku valjane putne isprave
 • dokaz o osiguranom zdravstvenom osiguranju
 • dokaz o osiguranim sredstvima za uzdržavanje
 • dokaz o opravdanosti privremenog boravka
 • konzularnu pristojbu, sukladno Tarifnom broju 63. Uredbe o tarifi upravnih pristojbi, ako zahtjev podnosi u diplomatskoj misiji/konzularnom uredu Republike Hrvatske
 • kod reguliranja prvog privremenog boravka -dokaz da nije pravomoćno osuđen za kaznena djela iz matične države ili države u kojoj je boravio duže od godine dana neposredno prije dolaska u Republiku Hrvatsku,*
Isprave koje se prilažu zahtjevu moraju biti u izvorniku ili ovjerenom presliku, a strane isprave i u ovjerenom prijevodu na hrvatskom jeziku te ovjerene sukladno posebnim propisima.  

Uvjeti za odobrenje privremenog boravka

 • Državljaninu treće zemlje će se odobriti privremeni boravak ako: dokaže svrhu privremenog boravka, ima valjanu putnu ispravu, sredstva za uzdržavanje, zdravstveno osiguranje, nema zabranu ulaska i boravka u Republici Hrvatskoj ili izdano upozorenje u Schengenskom informacijskom sustavu u svrhu zabrane ulaska, ne predstavlja opasnost za javni poredak, nacionalnu sigurnost ili javno zdravlje
- kod reguliranja prvog privremenog boravka -dokaz da nije pravomoćno osuđen za kaznena djela iz matične države ili države u kojoj je boravio duže od godine dana neposredno prije dolaska u Republiku Hrvatsku.
Dokaz da nije pravomoćno osuđen za kaznena djela ne mora dostaviti državljanin treće zemlje ako je:
 • upućeni radnik
 • student, istraživač ili osoba premještena unutar društva koja se koristi mobilnošću iz druge države članice EGP-a.
Član obitelji hrvatskog državljanina ne mora prilagati dokaz o osiguranim sredstvima za uzdržavanje.
Član uže obitelji državljanina treće zemlje kojem je odobren azil ili supsidijarna zaštita sukladno propisu kojim se uređuje međunarodna zaštita, za odobrenje privremenog boravka u svrhu spajanja obitelji ne mora pružiti dokaz o zdravstvenom osiguranju i dokaz o osiguranim sredstvima za uzdržavanje.

Odobrenje za privremeni boravak izdaje s rokom važenja do godine dana. Odobrenje privremenog boravka u svrhu spajanja obitelji s hrvatskim državljaninom ili životnog partnerstva s hrvatskim državljaninom izdaje se s rokom važenja do dvije godine.
Putne isprave državljanina treće zemlje koji traže odobrenje privremenog boravka moraju važiti najmanje tri mjeseca duže od roka odobrenja privremenog boravka. 

Zahtjev za dugotrajno boravište

Zahtjev za odobrenje dugotrajnog boravišta podnosi se u policijskoj upravi ili postaji nadležnoj prema mjestu boravka državljanina treće zemlje, a o zahtjevu odlučuje Ministarstvo unutarnjih poslova. U trenutku odlučivanja o zahtjevu državljanin treće zemlje mora imati odobren privremeni boravak, azil ili supsidijarnu zaštitu. 

Dugotrajno boravište (EU dugotrajno boravište - EU long-term resident) može se odobriti državljaninu treće zemlje koji do dana podnošenja zahtjeva u Republici Hrvatskoj ima neprekidno pet godina odobren privremeni boravak, azil ili supsidijarnu zaštitu.
Pod neprekidnim boravkom podrazumijeva se da u tih pet godina iz Hrvatske nije izbivao duže od šest mjeseci jednokratno, odnosno do ukupno 10 mjeseci u više navrata.  

Zahtjev za stalni boravak

Zahtjev za odobrenje stalnog boravka podnosi se u policijskoj upravi ili postaji nadležnoj prema mjestu boravka državljanina treće zemlje, a o zahtjevu odlučuje Ministarstvo unutarnjih poslova.
Stalni boravak se može odobriti kategorijama državljana trećih zemalja koji nisu dužni ispuniti uvjet od pet godina zakonitog boravka ako se radi o: 

 • član obitelji ili životni partner hrvatskog državljanina koji do dana podnošenja zahtjeva ima neprekidno četiri godine odobren privremeni boravak u svrhu spajanja obitelji ili životnog partnerstva
 • pripadnik hrvatskog naroda sa stranim državljanstvom ili bez državljanstva koji svoj status dokazuje potvrdom tijela državne uprave nadležnog za odnose s Hrvatima izvan Republike Hrvatske i za kojeg je utvrđeno da se vratio s namjerom da trajno živi u Republici Hrvatskoj, a do dana podnošenja zahtjeva ima neprekidno tri godine odobren privremeni boravak
 • državljaninu treće zemlje koji do dana podnošenja zahtjeva ima neprekidno tri godine odobren privremeni boravak, a u statusu izbjeglice je bio najmanje deset godina, što se dokazuje potvrdom tijela državne uprave nadležnog za stambeno zbrinjavanje
 • maloljetno dijete koje do dana podnošenja zahtjeva za stalni boravak ima neprekidno tri godine odobren privremeni boravak u svrhu spajanja obitelji, a jedan od roditelja ima odobren stalni boravak ili dugotrajno boravište  
 • državljaninu treće zemlje koji je imao prebivalište u Republici Hrvatskoj na dan 8.listopada 1991. godine, a koji te je korisnik programa povratka ili obnove ili stambenog zbrinjavanja, što se dokazuje potvrdom tijela državne uprave nadležnog za stambeno zbrinjavanje i za kojeg je utvrđeno da se vratio s namjerom da trajno živi u Republici Hrvatskoj  uz obvezu da priloži dokaz o nekažnjavanju iz matične države ili države u kojoj je boravio duže od godine dana neposredno prije dolaska u Republiku Hrvatsku
 • maloljetnom djetetu koje živi u Republici Hrvatskoj:
  • čiji jedan od roditelja u trenutku rođenja djeteta ima odobren stalni boravak ili dugotrajno boravište (uz suglasnost drugog roditelja)
  • čiji jedan roditelj, u trenutku rođenja djeteta, ima odobren stalni boravak ili dugotrajno boravište u Republici Hrvatskoj, a drugi je roditelj nepoznat, umro, proglašen umrlim, lišen roditeljske skrbi ili potpuno, odnosno djelomično lišen poslovne sposobnosti u odnosu na roditeljsku skrb
 • državljaninu treće zemlje koji je rođen i od rođenja živi na području Republike Hrvatske, ali zbog opravdanih razloga na koje nije mogao utjecati, nije imao reguliran boravak (što se dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih, dokazom o pohađanju predškolske i školske ustanove, dokazom o zaposlenju, dokazom o korištenju zdravstvene zaštite, dokazom o korištenju socijalnih prava kao i drugim dokazima kojima državljanina treće zemlje potkrepljuje činjenicu življenja na području Republike Hrvatske).  
Smatra se da je državljanin treće zemlje iz točaka 1. do 4. neprekidno boravio u Republici Hrvatskoj i ako je u razdoblju od četiri odnosno tri godine izbivao iz Republike Hrvatske višekratno do šest mjeseci ukupno ili jednokratno do četiri mjeseca.
U trenutku odlučivanja o zahtjevu za odobrenje stalnog boravka državljanin treće zemlje iz točaka 1. do 4. mora imati odobren privremeni boravak.

Uvjeti za odobrenje dugotrajnog boravišta

Uvjeti za odobrenje dugotrajnog boravišta, uz uvjet da ima neprekidno pet godina odobren boravak, su posjedovanje valjane strane putne isprave, sredstava za uzdržavanje i zdravstvenog osiguranja, poznavanje hrvatskog jezika, latiničnog pisma i da državljanin treće zemlje ne predstavlja opasnost za javni poredak, ili nacionalnu sigurnost.
Ispit iz znanja hrvatskog jezika i latiničnog pisma mogu provoditi sveučilišta ili sastavnice sveučilišta koje izvode programe iz hrvatskoga jezika i provode ispite, a srednjoškolske ustanove, Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja i ustanove za obrazovanje odraslih ako imaju suglasnost za provođenje ispita iz hrvatskog jezika i latiničnog pisma. Troškove ispita snosi državljanin treće zemlje.

Ispit iz poznavanja hrvatskog jezika i latiničnog pisma ne moraju položiti:
 • djeca predškolske dobi
 • polaznici, odnosno osobe koje su završile osnovno, srednje ili visoko obrazovanje u Republici Hrvatskoj
 • osobe starije od 65 godina ako nisu u radnom odnosu.
Državljaninu treće zemlje dugotrajno boravište neće se odobriti ako mu je poništen azil ili supsidijarna zaštita.

Uvjeti za odobrenje stalnog boravka

Stalni boravak odobrit će se državljaninu treće zemlje, koji uz gore navedene uvjete ima valjanu stranu putnu ispravu i ne predstavlja opasnost za javni poredak, nacionalnu sigurnost ili javno zdravlje.

Privremeni boravak osobe s dugotrajnim boravištem u drugoj državi članici EGP-a 

Državljaninu treće zemlje koji ima odobrenje dugotrajnog boravišta u drugoj državi članici EGP-a može se odobriti privremeni boravak u svrhu boravka osobe s dugotrajnim boravištem u drugoj državi članici EGP-a ako dolazi: 
 • zbog rada ili samozapošljavanja
 • zbog studiranja ili strukovne izobrazbe ili
 • u druge svrhe, na koje se ne odnosi ograničenje iz članka 57. stavka 4. Zakona.

Privremeni boravak u svrhu boravka osobe s dugotrajnim boravištem u drugoj državi članici EGP-a odobrit će se ako državljanin treće zemlje priloži valjanu stranu putnu ispravu, boravišnu iskaznicu kojom dokazuje da ima dugotrajno boravište u drugoj državi članici EGP-a, dokaz da ima sredstva za vlastito uzdržavanje i za uzdržavanje članova obitelji, dokaz o zdravstvenom osiguranju, ispunjava ostale uvjete za odobrenje privremenog boravka s obzirom na svrhu, nema zabranu ulaska u Republiku Hrvatsku i boravka u Republici Hrvatskoj ili izdano upozorenje u SIS-u u svrhu zabrane ulaska i ne predstavlja opasnost za javni poredak, nacionalnu sigurnost ili javno zdravlje.
Članu obitelji državljanina treće zemlje koji ima odobrenje dugotrajnog boravišta u drugoj državi članici EGP-a  odobrit će se privremeni boravak u svrhu spajanja obitelji ako ima valjanu stranu putnu ispravu, u drugoj državi članici EGP-a ima odobren boravak, je s državljaninom treće zemlje boravio u zajedničkom kućanstvu u drugoj državi članici EGP-a u kojoj državljanin treće zemlje ima dugotrajno boravište, ima sredstva za uzdržavanje, ima zdravstveno osiguranje, nema zabranu ulaska u Republiku Hrvatsku i boravka u Republici Hrvatskoj ili izdano upozorenje u SIS-u u svrhu zabrane ulaska i ne predstavlja opasnost za javni poredak, nacionalnu sigurnost ili javno zdravlje.